Woord vooraf

De algemene gebruiksvoorwaarden alsook alle op deze internetsite aangehaalde regels en beperkingen zijn voor u van toepassing zodra u deze internetsite bezoekt of gebruikt. Door zich toegang te verschaffen tot deze internetsite erkent u dat u de gebruiksvoorwaarden volledig gelezen en aanvaard hebt. Indien u het met deze gebruiksvoorwaarden niet eens bent of terughoudend bent dan vragen we u deze internetsite niet langer te bezoeken of te gebruiken.

Toepassingsgebied

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de Belgische wetten.
Deze website werd op het net geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de vereniging zonder winstoogmerk “Mankind Project Belgium”, afgekort “MKP BE”, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in de Gezellenstraat 46 te 1030 Schaarbeek, België.
Ondernemingsnummer 0 654 826 610 ,
e-mail: info@mkpbe.org
De termen “wij”, “onze” en “MKP BE” hebben betrekking op de vzw Mankind Project Belgium.
“De gebruiker” of “U” verwijst naar elke persoon die deze website gebruikt of doet gebruiken. De termen “deze site”, “deze website” of “de onderhavige site” hebben betrekking op de site http://www.mkpbe.org.
MKP BE behoudt op elk ogenblik het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door er de aangepaste versie van te publiceren op deze site en u aanvaardt dat bij elk bezoek aan deze site de geactualiseerde gebruiksvoorwaarden geldig zijn. Bijgevolg moet u deze gebruiksvoorwaarden regelmatig nagaan alvorens deze site te bezoeken of te gebruiken.

Het recht om deze site te gebruiken.

MKP BE verleent u het niet-exclusieve, niet overdraagbare en beperkte recht op bezoek en gebruik van deze site en een aantal documenten beschermd door het auteursrecht en intellectueel eigendom (inclusief, maar niet beperkt tot, foto’s, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en andere merkgebonden informatie op deze website), op voorwaarde dat u volledig voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden.
U gaat akkoord om deze site en de inhoud ervan enkel voor legale en voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en informatie te gebruiken.
Behalve met uitdrukkelijke toestemming, mag u deze website of de inhoud van deze website op welke wijze dan ook niet reproduceren, verspreiden, wijzigen, kopiëren, publiceren, vertonen, doorsturen, aanpassen, downloaden, of afgeleide werken ervan creëren en vertonen en benutten.

Zones met persoonlijke toegang.

Bepaalde delen van deze site zijn enkel toegankelijk na invoer van een door MKP BE gevalideerde gebruikersnaam en paswoord. Zonder expliciete toelating van MKP BE is het formeel verboden zich op deze zones te begeven of te trachten toegang te verwerven tot deze zones.

Intellectueel eigendom

Deze website is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk in de zin van het Wetboek van Economisch Recht – Boek XI en is eigendom van MKP BE. Elke reproductie, verspreiding, wijziging, kopie, publicatie, vertoning, aanpassing, het maken van afgeleide werken of de overdracht van enige inhoud van deze site is verboden.

Nauwkeurigheid van de informatie

De informatie aanwezig op deze website werd met de grootste zorg samengesteld. MKP BE is niet in staat om de volledigheid en de juistheid ervan te garanderen en is niet verantwoordelijk voor eender welke mogelijke fout die zich op deze website zou bevinden.

Links naar andere sites en/of andere inhoud die online beschikbaar is.

Hyperlinks kunnen voorkomen op deze site en kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot sites van derden. MKP BE heeft geen enkele controle over de sites of de inhoud eraan gekoppeld, hun informatie, of diensten en levert geen enkele garantie of goedkeuring in dit verband. Als u er naartoe gaat, doet u dit op eigen risico.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Systemen, hardware en software voor de toegang tot en het gebruik van deze site zijn te uwen laste, u bent dus als enige zelf verantwoordelijk voor de werking van uw apparatuur en uw internettoegang. Het is ook uw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om uw computer, de software die u gebruikt, en uw gegevens te beschermen.

Aansprakelijkheidsbeperking

Het lezen en het bekijken van de inhoud van deze site is op eigen risico. Deze site wordt verstrekt “as is”, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.
Noch MKP BE noch een van haar dienstverleners of directeurs, bestuurders, webmasters of vrijwilligers, bieden de minste garantie betreffende de kwaliteit, de juistheid de beschikbaarheid van de website noch van ononderbroken dienstverlening en dit zonder tijdslimiet.
Voor zover toegestaan door de wet is MKP BE niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de site of de onmogelijkheid om deze site te gebruiken. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt onder andere en zonder zich hiertoe te beperken tot letsel of schade als gevolg van een fout, onderbreking, weglating, verwijdering of ander gegevensverlies, vertraging in verrichtingen of transmissie, verlies van prestaties, computervirussen, corrupte bestanden, netwerk- of systeemfalen of diefstal, vernieling, ongeoorloofde toegang.

Voor mensen die zich inschrijven via een formulier:

U stemt ermee in volledige en actueel gehouden informatie te verstrekken wanneer u zich inschrijft via een formulier bij MKP BE. Zo niet wordt uw inschrijving ongeldig en / of niet-ontvankelijk verklaard en MKP BE behoudt zich het recht voor om uw deelname te schrappen.

Persoonlijke levenssfeer

We houden een databank bij met de persoonlijke gegevens die de bezoekers meedelen wanneer zij zich registreren of een document invullen
De behandeling van de gegevens met een persoonlijk karakter met betrekking tot deze site zijn onderhevig aan de Belgische federale wetgeving en aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Bedoeling

De gegevens die worden opgetekend tijdens een vraag om inlichtingen of bij het abonneren op de newsletter of bij het inschrijven voor een activiteit worden enkel gebruikt voor het versturen van een antwoord, of van de newsletter of voor de organisatie van de activiteit door MKP BE.

Recht op toegang en verbetering

U heeft recht op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens

Overdracht aan derden

Uw persoonsgegevens worden nooit ter beschikking gesteld van derden en evenmin gebruikt met commerciële doeleinden.

Geschillenbeslechting

In geval van een geschil in verband met de algemene gebruiksvoorwaarden, zijn u en MKP BE bereid alles in het werk te stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Indien de poging tot minnelijke schikking mislukt zijn u en MKP BE bereid een oplossing voor een geschil te zoeken via bemiddeling. Indien ook de bemiddeling mislukt zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd voor jurisdictie over elk geschil betreffende de toepassing of de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden.

Français (Frans)